بخشهای تخصصی آزمایشگاه ما


دپارتمان هورمون
hormoon

دپارتمان میکروبیولوژی
mikrob

دپارتمان بیوشیمی
BIOCHEMI

دپارتمان غربالگری سلامت جنین
janin

دپارتمان آموزش
amozesh

دپارتمان اسپرموگرام
esperm

دپارتمان کنترل کیفیت
qc

دپارتمان هماتولوژی
hemato
سازمان های طرف قرارداد


Buy now