اصول اخلاقی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی نوین

 
 

با همه مراجعین آزمایشگاه باید منصفانه و بدون تبعیض رفتار شود،

و از رعایت موارد زیر اطمینان حاصل گردد:


    • آزمایشگاه هیچ گاه در گیر فعالیتی نمیشود که اعتماد مسئولین و گیرندگان خدمت به شایستگی ، بی طرفی ،امانت داری و درستکاری حرفه ای مجموعه خدشه دار گردد.
    • مدیریت و کارکنان آزمایشگاه تحت تاثیر فشارهای مالی،تجاری و تبلیغاتی ناروا و ناخواسته که ممکن است تاثیر سوئ بر کیفیت کارکردنشان داشته باشد ،نیستند و هیچ گونه فعالیت غیر قانونی و غیر اخلاقی ناشی از این گونه فشارهای احتمالی ،انجام نمیدهند.
    • تضاد یا اشتراک منافع آزمایشگاه با هر گونه از افراد ،سازمان ها یا آزمایشگاه های دیگر به طور شفاف اظهار و اعلام میشود و این تداخل منافع به هیچ وجه تاثیر سوئ بر کیفیت عملکرد آزمایشگاه نخواهد داشت.
    • محرمانه بودن اطلاعات آزمایشگاه رعایت و حفظ میشودو سطح دسترسی کارکنان به اطلاعات آزمایشگاه مشخص است.سیاست مشخصی در این مورد که گزارش آزمایش به چه کسی و چگونه تحویل داده خواهد شد،موجود بوده واز قبل این موضوع به اطلاع مراجعه کنندگان رسیده است.
    • برای اطمینان از رعایت حقوق مراجعین به آزمایشگاه روش های اجرایی مشخصی مکتوب بوده وبه اجرا در می آید.
Buy now