بخش نمونه گیری

بخش نمونه گیری
مسئول علمی بخش:

خانم مائده معینی

مسئول پرسنلی بخش :

خانم نرگس عبدالملکی

پرسنل بخش :

خانم  فاطمه بیاتاین بخش مجهز به فضا‌های مجزا جهت نمونه‌گیری نوزادان، اطفال، نمونه‌گیری خانم‌ها و آقایان، نمونه‌گیری خاص خانم‌ها و نمونه‌گیری اورژانس در فضای مناسب می‌باشد. همچنین مجهز به تجهیزات ویژه جهت نمونه‌گیری شامل سیستم رگ‌یاب و استفاده از لوله‌های وکیوتینر (عدم استفاده از سرنگ در شرایط خلا) می‌باشد.اتاق نمونه گیری:

نمونه گیری در آزمایشگاه نوین با بهره گیری از پرسنلی مجرب در محیطی بهداشتی از مراجعه کنندگان محترم انجام می گردد.

در این بخش پس از تائید پذیرش، نمونه گیری طبق شرایط و دستورالعمل ها انجام می شود.

آزمایشگاه نوین مجهز به بخش مجزا برای نمونه گیری اطفال و نوزادان در شهرستان تویسرکان می باشد.

در این بخش سعی شده است با استفاده از تمامی امکانات موجود از استرس نمونه گیری در اطفال کاسته شود.

نمونه گیر های کارا و آموزش دیده در این بخش تمام توان خود را در جهت ارائه خدماتی بهتر به کودکان و نوزادان به کار می گیرد.

تجهیزات بخش:

رگ‌یاب با اشعه مادون قرمز

پرینتر لیبل زن و کامپیوتر جهت تفکیک نمونه ها

یخچال جهت نگهداری نمونه ها

Buy now