بخش حسابداری، انبار و سفارشات

بخش حسابداری
مسئول علمی بخش:

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول پشتیبانی :

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول بخش :

خانم‌ الهه شمس الهی


امور مالی آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار حسابداری و انبارداری برنامه آزمون و تریتا سافت به اجرای کلیه امورمالی و حسابداری این مرکز می‌پردازد.
بخش حسابداری ارسالی
مسئول بخش :

آقای دکتر حسین عصاری

پرسنل بخش :

خانم‌ الهه شمس الهی


در این بخش آماده سازی و ارسال صورتحساب، بررسی و پیگیری پرداخت حساب‌های آزمایشگاه‌های ارجاع انجام می‌گردد.
بخش انبار و سفارشات
مسئول پشتیبانی :

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول انبار و سفارشات :

خانم الهه شمس الهی

پرسنل بخش :

خانم مائده معینی


سفارش وتهیه کلیه کیت‌هاو لوازم مصرفی آزمایشگاه با توجه به نیاز و مصرف بخش‌ها و بر اساس نقطه سفارش تعیین شده با در نظر گرفتن تاریخ انقضا. نگهداری و انبار، تحویل به بخش‌های آزمایشگاه با رعایت ضوابط.
تجهیزات بخش:

چند دستگاه یخچال و فریزر

برنامه انبارداری

Buy now