بخش تدارکات و خدمات

بخش خدمات
مسئول بخش :

خانم مائده معینی

پرسنل بخش :

آقای محمد جلیلوند

پیک موتوری:

آقای محمد جلیلوند


نگهبانی، نگهداری و نظافت آزمایشگاه، حمل و نقل نمونه‌ها در سطح شهر ، انجام کارهای بانکی و نیزکارهای اداری داخل شهر به عهده پرسنل این بخش می‌باشد.
Buy now