بخش تضمین کیفیت

بخش تضمین کیفیت
مسئول پرسنلی بخش:

آقای عباس سوری

پرسنل بخش :

آقای عباس سوری ، مائده معینی ، آقای ساسان زین العابدینی


انجام، آموزش، نظارت و ممیزی کنترل کیفی و تضمین کیفیت کلیه بخش‌های آزمایشگاه


از مهمترین وظایف این بخش استقرار و تدوین خط مشی آزمایشگاه ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .

در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد .

بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می باشد.

بکارگیری مدیریت کیفی جامع یا (TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM در آزمایشگاه سبب میشود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته ودر پی آن خطاهای موجود شناسایی شده و از بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود میاید جلوگیری گردد.

هدف نهایی اجرای مدیریت کیفی ، ایجاد و ابقاء روشهای قابل انتقال ( TRANSFERABILITY ) میباشد . بدین معنی که نتایج بدست آمده در سایر آزمایشگاه ها با وسایل وروشهای دیگر قابل تکرار باشد .

برای اجراو حصول روشهای تکرار پذیر ، و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول میباشند ، باید برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه بشکل مناسب و کامل اجرا شود.

تضمین کیفیت به معنای تمامی تلاشهای یک مجموعه ( در اینجا کل امکانات شامل نیروی انسانی ، فضا، ابزار ، مواد ، معرفها ، مالی ، و …. در آزمایشگاه میباشد ) برای بهبود کارایی یا ظرفیت ارائه خدمات ( EFFICIENCY ) و قدرت موثر یا اثر بخشی ( EFFECTIVENESS ) در واحد مربوطه میباشد .

واحد تضمین کیفیت میباید:


برای رسیدن به اهداف تعیین شده ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و بازبینی کنترل را بصورت دقیق اجرا نماید .

بررسی خطاها بصورت سیتماتیک و غیر فردی میباید انجام شود و کارمندان ترغیب گردند که خطاها را ردیابی و ثبت نمایند .

باید ارزش ها و محدوده ها تشخیصی و طبیعی ، صحت و دقت و خطی بودن ، حساسیت ، ویژگی ها روشها ی مورد استفاده موجود در آزمایشگاه بصورت تعریف شده و کتبی تهیه و در دسترس باشد .

اطمینان از کیفیت آزمایش های آزمایشگاههای همکار ، با در اختیار داشتن شاخص های فنی روشهای آزمایشگاههای مزبور از دیگر وظایف تضمین کیفیت میباشد .


تجهیزات بخش:

ترازوی چهارصفر

تاکومتردیجیتالی

کرنومتر وترمومتر کالیبر شده

کلیه لوازم شیشه ای کالیبره کلاس A

Buy now