بخش ایمنی و بهداشت کارکنان

بخش ایمنی و بهداشت
مسئول بخش :

خانم مائده معینی

کارمند ایمنی و بهداشت:

خانم مائده معینی


شرح وظايف مسئول ایمنی و بهداشت

اين بخش مصون نگاه داشتن كاركنان از بيماري‌ها و سالم نگه داشتن وضعيت جسماني و روحي و محافظت كاركنان از آسيب‌هاي شغلي را به عهده دارد.

اين بخش شامل كميته ايمني و بهداشت و متشكل از مسئول فني آزمايشگاه (دكتر حسین عصاری)، کارمند ايمني (خانم مائده معینی) مي‌باشد.

ايجاد و استقرار تمامي دستورالعمل هاي مربوط به ايمني از قبيل:‌

-نظارت براجرای دستورالعمل حفاظت و ايمني كاركنان و ايمني در محيط آزمايشگاه

-نظارت براجرای دستورالعمل نحوه سترون سازي، شستشوي لوازم شيشه اي و نظافت محيط و سطوح كاري

-نظارت براجرای دستورالعمل دفع پسماند آزمایشگاهی ، شیمیایی و عفونی

-ثبت وگزارش و پيگيري حوادث مخاطره آميز

آموزش كاركنان در خصوص ملاحظات ايمني

نظارت در به كارگيري و اجراي اصول ايمني در تمامي فرآيندهاي آزمايشگاه و اطمينان از اجراي صحيح تمامي دستورالعمل ها

اطمينان از انتخاب ماده ضد عفوني كننده مناسب و ساير موارد نظير صابون و غيره.

اطمينان و نظارت در چگونگي دفع پسماندها طبق دستورالعمل اجرايي

اطمينان از انجام و ثبت اصول كنترل كيفي در استريليزاسيون و ساير موارد ايمني

اطمينان از مصونيت کارکنان و وجود آنتي بادي بر عليهHIV, HBV , HCV قبل از شروع به كار

Buy now