بخش تفکیک نمونه

بخش سرم‌گیری و تفکیک نمونه
مسئول علمی بخش:

خانم نرگس عبدالمالکی

مسئول بخش:

خانم نرگس عبدالمالکی

پرسنل بخش :

خانم‌ نرگس عبدالمالکی

خانم فاطمه بیات


جداسازی نمونه‌های سرپایی و ارسالی.نگهداری وتقسیم نمونه‌ها و انتقال به بخش‌های فنی، تهیه لیست کاری و چیدمان نمونه
Buy now