بخش بیوشیمی و مایعات بدن

بخش بیوشیمی بالینی
مسئول فنی بخش :

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول پرسنلی بخش:

آقای عباس سوری

پرسنل بخش:

آقای عباس سوری

آقای ساسان زین العابدینیاین بخش با فعالیت در دو شیفت کاری، آزمایش‌های روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می‌دهد.
یکی از بخش های اصلی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخش بیوشیمی است که شامل سه قسمت بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار و بیوشیمی مایعات بدن می باشد. در این بخش آزمایش های متعددی بر روی نمونه های سرم ، پلاسما، ادرار و مایعات مختلف بدن انجام می شود. نوع آزمایش درخواستی تعیین کننده نمونه مورد استفاده در آزمایش است. این بخش با بهره گیری از کادر مجرب و کارا، مجهز بودن به فن آوری های روز دنیا و استفاده از دستگاه های اتوماتیک، انجام کنترل کیفی روزانه به منظور صحت و دقت آزمایشات و شرکت در برنامه های کنترل کیفی خارجی و داخلی برای اغلب آزمایشات، کارایی خوبی از خود نشان داده است.  
تجهیزات بخش :

اتوآنالیزر

الکترولیت آنالیزور

دستگاه بیلی روبین متر

فوتومتر

Buy now