بخش خون شناسی

بخش خون‌شناسی
مسئول علمی بخش:

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول پرسنلی بخش:

آقای ساسان زین العابدینی

پرسنل بخش:

خانم‌: لیلا یعقوبی , آقای ساسان زین العابدینیانجام کلیه آزمایش‌های معمول وتخصصی خون شناسی وگروه خونی
انجام روزانه تستهای
(CBC Plt,BG&Rh,PBS,Retic,G6PD,Coombs(Direct & Indirect
انجام روزانه کنترل کیفی داخلی از قبیل انجام خون کنترل و رسم چارت
شستشوهای روزانه و نگهداری دوره ای دستگاه سل کانتر
تهیه گسترش خونی و رنگ آمیزی لامها طبقSopهای مربوطه
دیف کردن لامهای رنگ آمیزی شده
بررسی لامهای لشمانیا و مالاریا.


تجهیزات بخش:

Cell counter sysmex KX21N

Sedimex (سدیمان)

دستگاه میکروهماتوکریت

Buy now