بخش ایمونولوژی وسرولوژی

بخش ایمونوسرولوژی
مسئول علمی بخش:

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول پرسنلی بخش :

آقای عباس سوری

پرسنل بخش :

خانم لیلا یعقوبی

آقای عباس سوری


انجام کلیه آزمایش‌های سرولوژی و ایمونولوژی تخصصی ازجمله آنتی بادی‌های عوامل عفونی (باکتری، قارچ، انگل، ویروس و...) و اتو آنتی بادی‌ها و همچنین اندازه گیری آنتی ژنها و پروتئین‌های مختلف
  تجهیزات بخش :

دستگاه وایداس

انکوباتورشیکردار

الایزا ریدر

الایزا واشر

اسپکتروفتومتر

Buy now