بخش هورمون شناسی

بخش هورمون‌شناسی
مسئول علمی بخش:

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول پرسنلی بخش:

آقای عباس سوری

پرسنل بخش:

آقای عباس سوری

آقای ساسان زین العابدینی


انجام کلیه هورمون‌های معمول و تومورمارکرها
  تجهیزات بخش :

دستگاه وایداس

انکوباتورشیکردار

الایزا ریدر

الایزا واشر

Buy now