بخش قارچ شناسی

بخش قارچ ‌شناسی
مسئول علمی و پرسنل بخش :

آقای دکتر حسین عصاری

مسئول پرسنلی بخش:

خانم مائده معینی

پرسنل بخش:

خانم مائده معینی


هر چند امروزه به خاطر پیشرفت روزافزون بهداشت در جوامع مختلف و همچنین ارائه درمان های موثر بیماری های قارچی رو به افول است اما با این همه باز هم به عنوان یکی از میکروارگانیسم های پاتوژن انسانی در حیطه علوم آزمایشگاهی به حساب می آیند. بخش قارچ شناسی آزمایشگاه نوین یکی از بخش های مهم آزمایشگاه بوده که وظیفه آن جمع آوری نمونه های مشکوک به قارچ و بررسی آنهاست. بررسی نمونه های قارچی بیشتر شامل تهیه لام، رنگ آمیزی و… می باشد.


تجهیزات بخش:

میکروسکوپ


Buy now