نظر سنجی مراجعین

 

فضای عمومی آزمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد کارکنان نمونه گیری آزمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

نظافت آزمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

فضای پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

زمان معطلی ونحوه پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

طریقه دریافت اطلاعات بیمار را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

طریقه محاسبه وجوه وتسویه حساب مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

میزان عدم معطلی پس از پذیرش تا نمونه گیری را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

تفهیم شرایطی که می بایست از طرف مراجعین جهت درستی آزمایش ها رعایت شود را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

برخورد و طریقه نمونه گیری را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

فضای نمونه گیری و کیفیت و امکانات دستشویی ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات وارائه مشاوره را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

اطلاع رسانی پزشکی از طریق پوسترها و دستورالعمل را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه چگونه بوده است؟

View Results

Loading ... Loading ...
 
Buy now