نظرسنجی پزشکان

1 - تنوع و تعداد آزمایشهایی که آزمایشگاه نوین انجام می دهد را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

2 - میزان همخوانی نتایج آزمایشگاه ، با علائم بالینی بیمار خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

3 - سرعت جوابدهی آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

4 - نحوه پاسخگویی مسئول فنی و یا سوپروایزر آزمایشگاه نوین را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

5 - پاسخگوئی آزمایشگاه نوین در ارتباط با بیماران اورژانس خود را چگونه ارزیابی می نمایید ؟

View Results

Loading ... Loading ...

6 - فرم گزارش و نحوه ی تایپ جواب بیماران را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

7 - تفسیر و انتقال اطلاعات علمی مرکز را چگونه ارزیابی می نمایید؟

View Results

Loading ... Loading ...

8 - خدمات تشخیصی آزمایشگاه تا چه حدودی مطابق با نیازهای شما می باشد؟

View Results

Loading ... Loading ...
Buy now