نظرسنجی سازمان ها

1 - آیا برنامه ریزی انجام آزمایش ها زمانبندی متوسطی داردو طبق برنامه اجرا می شود؟

View Results

Loading ... Loading ...

2 - امکاناتی که برای ارسال نمونه به شکل صحیح وحفظ زنجیره سرد در اختیار شما قرار گرفته است، مناسب می باشد؟

View Results

Loading ... Loading ...

3 - عملکرد آزمایشگاه را در خصوص اطلاع رسانی در مورد کم بودن مقدار نمونه وعدم پذیرش نمونه چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

4 - آیا در صورت بروز مشکل امکان ارتباط سریع با مسئولین آزمایشگاه نوین می باشد؟

View Results

Loading ... Loading ...

5 - نحوه اطلاع رسانی انجام آزمایش های جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

6 - نحوه اطلاع رسانی تغییر تاریخ و تغییر محدوده نرمال را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

7 - نحوه تهیه وتدوین صورت حساب را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

8 - نحوه گزارش آزمایش های اورژانس را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

9 - نحوه پاسخگویی و راهنمایی پرسنل بخش ارسالی را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...

10 - سرعت انجام خدمات آزمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

View Results

Loading ... Loading ...
Buy now