آموزش کارکنان

اهمیت آموزش ضمن خدمت

 
آموزش ضمن خدمت که به OJT - on the job training مشهور است .
آموزش توانایی و دانش لازم به کارکنان در جهت انجام کاری مشخص در محیط کار را آموزش حین خدمت میگویند.
آموزش ضمن خدمت میتواند به وسیله تجربه کاری به دست آمده در محیط کار رخ دهد یا با انجام عملی وظیفه سازمانی فرد وقوع یابد و یا میتواند با استفاده از کلاس های آموزشی محیط کار فراهم گردد.
در این دوره کارمندان از فعالیت و انجام وظیفه منفک نمی‎شوند و حقوقشان نیز پرداخت می‎شود.
کوتاه بودن مدت آموزش، مهیا بودن ابزار و امکانات آموزشی در محیط واقعی کار، صرفه‌جویی در وقت کارکنان و جلوگیری از رکود یا توقف در کار و انجام وظیفه، که به‌طور دقیق مفهوم آموزش حین کار را می‌رساند، از ویژگی‌های خاص این نوع آموزش‌هاست.

 

اهمیت و مزایای آموزش ضمن خدمت در سازمانها

1-ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکنان

2-افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان

3-کاهش جوادث و عدم انطباق های سازمان و ایجاد اطلاعات بیشتر در سازمان

4-کمک به تغییرات مورد نیاز سازمان

5-ایجاد علاقه و دلگرمی

6-افزایش کارایی کلی سازمان

آموزش صحیح نیروی انسانی، ضمن اینکه باعث ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان می‌گردد، زمینه‌های برخورد مناسب تر کارکنان با مراجعان را نیز فراهم می‌نماید.  

فهرست آموزش های پرسنلی سال 1399

Buy now